Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Kárná komise

Kárná komise ČAK je zřízena na základě zákona o advokacii č. 85/96 Sb. v platném znění podle § 47 a je volena Sněmem podle § 43.

Kárná komise jedná a rozhoduje dle § 32 a násl. téhož zákona o advokacii a podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb. - advokátního kárného řádu v platném znění.

Kárná komise rozhoduje v tříčlenných kárných senátech, které projednávají kárné žaloby a mohou při zjištění kárného provinění ukládat kárná opatření a to buď napomenutí, veřejné napomenutí, pokutu až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy stanovené zvláštním právním předpisem, dočasný zákaz výkonu advokacie uložený na dobu od šesti měsíců do tří let, vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Jedná-li se o méně závažné porušení povinností, lze od uložení kárného opatření upustit, pokud samotné projednání kárného provinění je možno považovat za postačující.

Kárná komise nemůže rozhodovat o právech a povinnostech, pokud by tím zasahovala do pravomoci soudu, který může rozhodnout na základě včas podané žaloby, např. o náhradu škody, o vydání věci, o uložení povinnosti provést vyúčtování.

Korespondenci je možno adresovat na Oddělení pro věci kárné, Národní 10, 110 00 Praha 1, e-mail: karne@cak.cz


 

Souhrnný rejstřík právních předpisů ke kárným rozhodnutím ČAK 1991 - 2022, pdf 194kB
Souhrnný věcný rejstřík ke kárným rozhodnutím ČAK 1991 - 2022, pdf 673kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi