Nepřehlédněte!


Veškeré informace k datovým schránkám advokátů ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Prezentace ze seminářů

Směnky - JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., ppt 53kB
Odvolání a řízení o něm - JUDr. Pavel Zelenka , pptx 245kB
Souběh ústavní stížnosti s dovoláním a další otázky přípustnosti ústavní stížnosti - Mgr. Petr Jäger, pdf 634kB
Advokát před Ústavním soudem - Mgr. Petr Jäger, pdf 1388kB
AML v praxi - Ing. Bc. Jiří Hylmar, pptx 635kB
Povinnosti advokátů dle AML zákona - Ing. Bc. Jiří Hylmar, pptx 1251kB
Veřejný rejstřík a korporace - JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D., pptx 954kB
Právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace v oblasti zboží a služeb - Mgr. Jiří Šamánek, pptx 518kB
Právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace v oblasti pracovního práva - Mgr. Jiří Šamánek, pptx 484kB
Odvolání - JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 419kB
Opravné prostředky v civilním řízení - JUDr. Jan Pavlok, pptx 114kB
Advokátní tarif - JUDr. Daniela Kovářová, pptx 1004kB
Mediace - JUDr. Iveta Ferdusová, pdf 4498kB
Právní úprava úpadkového práva v ČR - Mgr. Jan Kozák, pptx 698kB
Trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim - prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., ppt 1225kB
Advokátní tarif - JUDr. Jiří Janeba, pptx 112kB
Pravidla profesionální etiky - JUDr. Petr Čáp, ppt 366kB
Povinnost mlčenlivosti - JUDr. Petr Čáp, ppt 177kB
Kárná odpovědnost advokátů a advokátních koncipientů - JUDr. Petr Čáp, ppt 485kB
Advokátní koncipient - práva a povinnosti - JUDr. Petr Čáp, ppt 375kB
Veřejný rejstřík a korporace - prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., pptx 199kB
Insolvence a restrukturalizace korporací 2015 - JUDr. Michal Žižlavský, pptm 6559kB
Absolutní majetková práva - JUDr. Eva Dobrovolná, LL.M., ppt 844kB
Odvolání v civilním řízení soudním - JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 137kB
Advokát před správními soudy - JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 165kB
Užívání bytu a jiných prostor - Mgr. Lukáš Hadamčík, pptm 298kB
Správní soudnictví - JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 287kB
Zákon o zvláštních řízeních soudních - JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 174kB
Obhajoba ve věcech mladistvých - JUDr. Tomáš Durdík, pptx 118kB
Obhajoba před soudem I. stupně včetně dokazování - JUDr. Tomáš Durdík, pptx 126kB
Náhrada škody dle NOZ - JUDr. Klára Kořínková, ppt 322kB
Náhrada škody a nemajetkové újmy v NOZ - základy - JUDr. Petr Vojtek, ppt 638kB
Náhrada škody a nemajetkové újmy v NOZ - rozsah a způsob náhrady - JUDr. Petr Vojtek, ppt 903kB
Náhrada škody a nemajetkové újmy v NOZ - zvláštní případy - JUDr. Petr Vojtek, ppt 673kB
Právní skutečnosti - doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. a JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 713kB
Katastrální právo, zejména převody nemovitostí 2 - Ing. Naděžda Vitulová, pptx 714kB
Katastrální právo, zejména převody nemovitostí 1 - Ing. Naděžda Vitulová, pptx 2930kB
Metoda Collaborative Law,práva spolupráce - mimosoudní řešení sporů - JUDr. Anna Márová, LLM, pptx 255kB
Věcná práva v novém občanském zákoníku - JUDr. Eva Dobrovolná, ppt 789kB
Věci v právním smyslu - JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 618kB
Závazkové vztahy – vznik závazku - JUDr. Kateřina Hornochová, ppt 284kB
Utvrzení dluhu - JUDr. Kateřina Hornochová, ppt 262kB
Promlčení a prekluze - JUDr. Kateřina Hornochová, ppt 297kB
Užívání bytu a jiných prostor - Mgr. Lukáš Hadamčík, pptm 298kB
Základní východiska nového soukromého práva - doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. a JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 163kB
Osoby v NOZ a jejich zastoupení - doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. a JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 257kB
Péče soudu o nezletilé děti - JUDr. Daniela Kovářová, pptx 154kB
Výše náhrady nemajetkové újmy za ztrátu osoby blízké cestou ochrany osobnosti, pdf 634kB
Soutěžní právo - JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., ppt 1361kB
Dědictví v roce 2014 - JUDr. Daniela Kovářová, pptx 316kB
Advokát a rodinné právo - JUDr. Daniela Kovářová, pptx 136kB
Weby stavovských organizací - JUDr. Markéta Tošnerová, doc 52kB
Zahraniční advokát, mezinárodní advokátní organizace - JUDr. Markéta Tošnerová, ppt 165kB
Zákoník práce a náhrada škody podle zákoníku práce - JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D., ppt 191kB
Corporate governance – správa společností - prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., pptx 135kB
Společnost s ručením omezeným, nová úprava - prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., ppt 108kB
Vedení kanceláře - JUDr. Sáša Navrátilová, 3.4.2014, ppt 642kB
Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní - JUDr. Petr Lavický, Ph.D., pptx 1122kB
Změny v občanském právu hmotném - JUDr. Zdeněk Des, pptx 70kB
Zajištění a utvrzení dluhu - JUDr. Zdeněk Des, pptx 53kB
Smlouva o dílo - JUDr. Zdeněk Des, pptx 101kB
Promlčení - JUDr. Zdeněk Des, pptx 65kB
Sankce vadných právních jednání - JUDr. Kateřina Hornochová, ppt 89kB
Působnost norem občanského práva - JUDr. Kateřina Hornochová, ppt 79kB
Závazkové vztahy podle nového občanského zákoníku - JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D., pdf 1308kB
Obhajoba ve věcech mladistvých - zákon o soudnictví ve věcech mládeže - JUDr. Jan Bláha, doc 545kB
Vybrané otázky obecné části trestního zákoníku - prof. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., ppt 1155kB
Advokátí umí zvládat konfliktní situace - PhDr. Oldřich Solanský, Ph.D., ppt 542kB
Advokát a jeho klient - PhDr. Oldřich Solanský, Ph.D., ppt 367kB
Advokát musí zvládat efektivní komunikaci - PhDr. Oldřich Solanský, Ph.D., ppt 1038kB
Závazkové vztahy s mezinárodním prvkem - JUDr. Simona Trávníčková, pdf 466kB
Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní - JUDr. Simona Trávníčková, pdf 114kB
Soudní přezkum činnosti správních orgánů a typy žalobních řízení - JUDr. David Raus, Ph.D., ppt 93kB

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz