cak logo

O ČAK

Orgány Komory

 

SNĚM

Sněm je nejvyšším orgánem České advokátní komory. Právo účastnit se sněmu mají všichni advokáti. Sněm zejména volí členy a náhradníky představenstva, kontrolní rady a kárné komise, schvaluje organizační řád Komory, schvaluje a projednává zprávy o činnosti orgánů Komory, schvaluje výši plateb advokátů na činnost komory, schvaluje stavovské předpisy, které si vyhradí a má právo rušit nebo měnit rozhodnutí představenstva. Sněm také zřizuje sociální a jiné fondy, stanoví pravidla jejich tvorby a čerpání.

 

Sněm je svoláván představenstvem Komory od roku 2005 každé čtyři roky.

 

PŘEDSTAVENSTVO A PŘEDSEDA ČAK

Představenstvo je výkonným orgánem České advokátní komory. Na čtyřleté funkční období volí Sněm 11 členů a 5 náhradníků představenstva. Představenstvo zejména zajišťuje řádnou činnost Komory, spravuje majetek Komory, hospodaří s prostředky sociálního fondu, přijímá stavovské předpisy, vyjadřuje se ke zkušebním řádům pro advokátní a uznávací zkoušky, kárnému řádu, zajišťuje publikační, dokumentační a studijní činnost. Představenstvo v zákonem vymezených případech dále rozhoduje o vyškrtnutí ze seznamu advokátů a advokátních koncipientů, pozastavení výkonu advokacie a výkonu právní praxe advokátního koncipienta.

 

Zasedání představenstva svolává předseda České advokátní komory zpravidla jednou měsíčně.

 

Představenstvo volí ze svých členů tajnou volbou předsedu a dva až čtyři místopředsedy na funkční období, stanovené v usnesení o volbě; takto stanovené funkční období nesmí být delší než dva roky. Představenstvo je oprávněno předsedu nebo kteréhokoli z místopředsedů stejným způsobem kdykoli odvolat. O počtu místopředsedů rozhodne představenstvo před zahájením volby veřejným hlasováním.

 

Předseda České advokátní komory jedná jménem Komory ve všech věcech. Předseda Komory zejména zajišťuje řádnou činnost Komory, provádí záznamy v seznamu advokátů a advokátních koncipientů, v zákonem vymezených případech rozhoduje o určení zástupce nebo nástupce advokáta, o přidělení advokáta, o vyškrtnutí ze seznamu advokátů a advokátních koncipientů, o pozastavení výkonu advokacie a právní praxe advokátního koncipienta.

 

Předsedu volí představenstvo ze svých členů.

 

 

JUDr. Robert Němec, LL.M.

předseda ČAK

 

„Nezávislá a samosprávná Komora vytváří prostor
pro výkon svobodného povolání advokátů.“

 

JUDr. Robert Němec, LL.M. je partnerem PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, insolvenční řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž.

 

 • v roce 1995 získal titul magistra práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na stejné fakultě pak v roce 2020 i titul doktor práv;
 • v letech 2005-2007 absolvoval mezinárodní program na College of Law of England and Wales a získal International Practice Diploma v oblasti korporačního práva, fúzí & akvizic, kapitálových trhů a úvěrování;
 • v roce 2009 dokončil postgraduální studium na Suffolk University Law School v Bostonu, Massachusetts (USA), a získal titul LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva;
 • je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC);
 • je členem International Bar Association;
 • je dlouhodobě hodnocen jako jeden z předních odborníků v oblasti bankovnictví a financí a řešení sporů prestižními direktoráři IFLR1000, The European Legal 500 Chambers Europe a Chambers Global
 • byl vyhlášen Právníkem roku 2012 v kategorii bankovnictví a financí direktorářem Best Lawyers
 • je zmiňován a doporučován dalšími direktoráři a publikacemi, včetně Chambers Europe, Expert Guides a Legal Experts, a to v oblasti bankovnictví a financí, řešení sporů, fúzí a akvizic, korporačního práva a TMT;
 • od roku 2009 působí v České advokátní komoře, kdy byl zvolen členem Kontrolní rady;
 • od roku 2013 je členem představenstva ČAK, od roku 2015 byl místopředsedou Komory pro oblast legislativy, je předsedou Sekce pro právo soukromé ČAK a zkušebním komisařem v oboru obchodního práva a v oboru předpisy upravující poskytování právních služeb.

 

Místopředsedové


JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb. 

JUDr. Monika Novotná


JUDr. Michala Plachká, LL.M.


JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. 

Členové

Mgr. Kamil Blažek

Mgr. Pavel Kroupa

JUDr. Radim Miketa JUDr. Tomáš Sokol

 

 

   
 
Mgr. Lukáš Trojan

JUDr. Michal Žižlavský
 

Náhradníci


Mgr. Hana GawlasováJUDr. Antonín Mokrý
 

Zápisy z představenstva 

 

KONTROLNÍ RADA

Kontrolní rada je kontrolním orgánem České advokátní komory. Dohlíží na dodržování zákona o advokacii, dodržování zvláštních právních předpisů včetně AML zákona, jakož i Etického kodexu advokáta a ostatních stavovských předpisů advokáty, advokátními koncipienty, orgány a zaměstnanci komory.

Má přístup ke všem písemnostem, jakož i jiným dokumentům advokátů a Komory. V zákonem vymezených případech má právo pozastavit rozhodnutí představenstva a požádat o svolání Sněmu.

Členy Kontrolní rady volí Sněm. Kontrolní rada má 70 členů. Členové Kontrolní rady volí ze svých členů předsedu Kontrolní rady, který je ze zákona oprávněn podat na advokáta nebo advokátního koncipienta kárnou žalobu v případě, že dospěje k závěru, že došlo ke kárnému provinění.  

Kontrolní rada plní úkoly komory stanovené České advokátní komoře AML zákonem. Při plnění kontrolní činnosti jsou advokáti a advokátní koncipienti povinni poskytnout členům Kontrolní rady zákonem stanovenou součinnost.

 

Kontrolní oddělení 

 

Kontrolní oddělení vytváří podmínky pro řádnou činnost Kontrolní rady, přijímá, eviduje a zajišťuje vyřizování stížností, podnětů a oznámení týkajících se činnosti advokátů a advokátních koncipientů zapsaných v seznamu vedeném ČAK. Kontrolní oddělení zajišťuje, aby stěžovatel byl o postupu při vyřizování stížnosti vyrozumíván. 

 

Odpovědi na často kladené dotazy:

 

1.     Jak podat stížnost na advokáta?

2.     Kdy bude moje stížnost vyřízena? 

3.     Mohu nahlédnout do spisu, který je veden o vyřizování mojí stížnosti na advokáta?

 

Ad 1. Pokud chcete podat stížnost na konkrétní jednání nebo nečinnost advokáta, případně podat podnět k prověření jednání advokáta nebo chcete učinit oznámení o jednání advokáta nebo advokátního koncipienta, je třeba učinit podání ve kterém uvedete své jméno a příjmení, doručovací adresu, či jiný kontakt; úplné jméno a příjmení včetně titulu advokáta či advokátního koncipienta s uvedením přesné adresy sídla; konkrétní popis jednání, které považujete za nevhodné nebo v rozporu s advokátními předpisy. U advokátní kanceláře je nutno uvést přesný název kanceláře a přesnou adresu sídla. Stížnost, veškerá její doplnění, vyjádření či dotazy ke konkrétní stížnosti můžete zaslat jedním z uvedených způsobů:

 

 • prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky n69admd);
 • na emailovou adresu epodatelna@cak.cz;
 • prostřednictvím poštovního přepravce či osobně na podatelně České advokátní komory s vlastnoručním podpisem na adresu Česká advokátní komora, kontrolní oddělení, Národní 118/16, 110 00 Praha 1;

  

Ad 2. Stížnosti jsou vyřizovány bez odkladu, v pořadí podle jejich nápadu. Při vyřízení stížností je Kontrolní rada vázána úpravou lhůt v ustanovení § 33 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb. o advokacii, podle kterého je případné kárné řízení proti advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi možné zahájit podáním kárné žaloby, pouze v objektivní zákonné lhůtě tří let ode dne, kdy ke kárnému provinění došlo a v subjektivní lhůtě jednoho roku ode dne podání stížnosti, u jednání ukončeného nebo trvajícího po 1.1.2021. 

O postupu vyřízení stížnosti je stěžovatel vyrozumíván.

  

Ad. 3. Prošetřování stížností na advokáty není správním ani jiným řízením a je neveřejné a probíhá při respektování a zachování zákonné povinnosti mlčenlivosti advokáta. Jedná se o prověřování tvrzení a zajišťování podkladů pro posouzení, zda došlo ke kárnému provinění.  Z těchto důvodů není nahlížení do dokumentace vedené v rámci prověřování stížností možné.  

 

 

Složení Kontrolní rady

 

KÁRNÁ KOMISE

Kárná komise rozhoduje v tříčlenných senátech o závažném nebo opětovném zaviněném porušení povinností stanovených advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi zákonem o advokacii nebo stavovským předpisem. O kárném provinění advokáta rozhoduje pouze na základě žaloby podané kárným žalobcem. Kárná komise dále zobecňuje poznatky z rozhodování v kárném řízení a je oprávněna předkládat ostatním orgánům Komory svá doporučení.

 

Členy Kárné komise volí Sněm. Kárná komise má 83 členů. Předseda Kárné komise je volen tajnou volbou členy Kárné komise.

Kárná komise jedná a rozhoduje dle § 32 a násl. zákona a podle vyhlášky Ministerstva č. 244/1996, kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Kárná komise rozhoduje v tříčlenných kárných senátech, které projednávají kárné žaloby a mohou při zjištění kárného provinění ukládat kárná opatření stanovená v § 32 odst. 3 zákona o advokacii. 

 

Advokátovi lze za kárné provinění uložit některé z těchto kárných opatření:

  • napomenutí,

  • veřejné napomenutí,

  • pokutu až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy stanovené zvláštním právním předpisem, 

  • dočasný zákaz výkonu advokacie uložený na dobu od šesti měsíců do tří let,

  • vyškrtnutí ze seznamu advokátů,

  • odnětí knihy o prohlášeních o pravosti podpisu na dobu od šesti měsíců do tří let, pokud se advokát dopustil kárného provinění při činění prohlášení o pravosti podpisu,

  • dočasný zákaz výkonu činnosti podle § 56a uložený na dobu od šesti měsíců do tří let, pokud se advokát dopustil kárného provinění při výkonu této činnosti.

Kárné opatření odnětí knihy o prohlášeních o pravosti podpisu a dočasný zákaz výkonu činnosti podle § 56a lze uložit samostatně, nebo vedle jiného kárného opatření.

 

Advokátnímu koncipientovi lze za kárné provinění uložit některé z těchto kárných opatření:

  • napomenutí,
  • veřejné napomenutí,
  • pokutu až do výše dvacetinásobku minimální měsíční mzdy stanovené zvláštním právním předpisem, 
  • vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů.

 

Jedná-li se o méně závažné porušení povinností, lze od uložení kárného opatření advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi upustit, pokud samotné projednání kárného provinění je možno považovat za postačující. Od uložení kárného opatření lze upustit rovněž v případě, uzavřel-li kárně obviněný s poškozeným písemnou dohodu dokládající odstranění následků porušení povinností kárně obviněným v případě, že lze takové rozhodnutí považovat vzhledem k okolnostem případu za dostačující.

 

Kárná komise dále projednává přestupky podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

 

Kárná komise nemůže rozhodovat o právech a povinnostech, pokud by tím zasahovala do pravomoci soudu, který může rozhodnout na základě včas podané žaloby, např. o náhradu škody, o vydání věci, o uložení povinnosti provést vyúčtování.

 

Korespondenci je možno adresovat na Oddělení pro věci kárné, Národní 10, 110 00 Praha 1, e-mail: karne@cak.cz

 

Judikatura

 

Přehledy a vyřizování rozhodnutí

 

Složení Kárné komise

 

ODVOLACÍ KÁRNÁ KOMISE

Odvolací kárná komise je zřízena podle Zákona o advokacii § 47a.

 • Odvolací kárná komise vykonává působnost stanovenou tímto zákonem a kárným řádem v kárném řízení.

 • Odvolací kárná komise má 11 členů.

 • Členem odvolací kárné komise může být zvolen advokát, který dosáhl věku 40 let a byl členem představenstva, kontrolní rady, nebo kárné komise po dobu nejméně 3 let.

 • Odvolací kárná komise volí ze svých členů a odvolává předsedu odvolací kárné komise a stanoví-li tak organizační řád, i místopředsedy odvolací kárné komise. Předseda odvolací kárné komise jmenuje z členů odvolací kárné komise členy odvolacích senátů (§ 35 odst. 2).

 

Složení Odvolací kárné komise

 

ZKUŠEBNÍ KOMISE

 

Zkušební komise schvaluje v souladu s advokátním zkušebním řádem seznam předpisů, jejichž znalost je vyžadována u advokátních zkoušek, zobecňuje poznatky z advokátních a uznávacích zkoušek a schvaluje zprávu o své činnosti a předkládá jí sněmu. Součástí zprávy je i zpráva o činnosti senátů při advokátních a uznávacích zkouškách.

 

Zkušební komise volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy na tříleté funkční období.

 

Složení zkušební komise

 

 

POBOČKA V BRNĚ

 

REGIONÁLNÍ STŘEDISKA

 

VÝBORY A SEKCE

 

PROJEKTY ČAK

O ČAK

Animace načítání