cak logo

Další vzdělávání advokátů

Dobrovolný projekt České advokátní komory zahájený 1. ledna 2019, kterým si advokáti mohou rozšířit vzdělání a zvýšit svou konkurenceschopnost na českém trhu.

 

Aktualizovaná pravidla projektu dalšího vzdělávání advokátů naleznete zde.

 

Advokát v prvním cyklu projektu, který získal kredity v požadovaném množství a skladbě ke dni podání žádosti, nejdéle

pak v průběhu tří let, má nárok na vydání osvědčení o absolvování projektu.

 

Interaktivní formulář žádosti o vystavení osvědčení

 

Účast na akcích pořádaných ČAK je evidována automaticky ve vnitřním systému, doklady o získání dalších kreditů (osvědčení

o absolvování vzdělávacích akcí u externích vzdělavatelů a doklady o publikační a přednáškové činnosti)zašlete na e-mail: projekt.dva@cak.cz.

 

Absolvent projektu „Další vzdělávání advokátů“ získá:
* reprezentativní osvědčení s platností tři roky odeslané buď na adresu sídla advokáta nebo předané při slavnostním aktu v sídle ČAK v Praze, popř. na pobočce ČAK v Brně
* od 1. 4. 2022 finanční zvýhodnění ve výši 20% (po dobu platnosti vydaného osvědčení) na vzdělávací akce pořádané odborem výchovy a vzdělávání v Praze a Pobočkou ČAK v Brně za předpokladu, že má uhrazeny všechny své splatné závazky vůči Komoře
uvedení ve jmenném seznamu advokátů, kteří projekt úspěšně absolvovali (s jejich souhlasem uveřejněném na webových stránkách ČAK)
* možnost sjednání pojištění přerušení provozu z důvodu pracovní neschopnosti způsobené nemocí nebo úrazem a z důvodu požáru, bližší informace naleznete zde

 

Vzor osvědčení o dalším vzdělávání

Nejčastěji kladené dotazy

 

Nabídka vzdělávacích akcí:

 

Kontaktní osoby pro další informace: 

Další vzdělávání advokátů organizačně zajišťuje odbor výchovy a vzdělávání ČAK a pobočka ČAK v Brně. Osvědčení o absolvování

projektu počínaje lednem 2022 vystavuje pobočka ČAK v Brně - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Danilišin, e-mail: danilisin@cak.cz,

tel.: 513 030 115.

 

Máte další dotazy, na které jste nenašli odpovědi? Informace podá JUDr. Radim Miketa (kontakty zde).

 

Vzdělávejte se s námi!