cak logo

Pravidla dalšího vzdělávání advokátů

1. Účast v dalším vzdělávání advokátů (dále jen DVA) vyžaduje, aby advokát v průběhu tří po sobě následujících let získal minimálně 36 kreditů v oboru práva, právních či souvisejících oborech, advokátních dovednostech nebo oblastech.

 

2. Kredity uděluje Komora dle těchto pravidel:

 

a) 1 kredit – 1 hodina účasti na semináři, přednášce, workshopu, konferenci, sympoziu a podobné akci zaměřené na odborné vzdělávání v advokátních, právních či souvisejících oborech, dovednostech nebo oblastech (platí i pro e-learning či vzdělávání elektronickou formou, pro účast na vzdělávacích akcích v České republice i v zahraničí);

 

b) 2 kredity – 1 hodina vedení semináře či jiné výuky v oboru práva či advokacie;

 

c) 1 kredit – vystoupení na odborné konferenci či jiné podobné akci zaměřené na advokátní či právní problematiku;

 

d) 1 kredit – odborný článek pojednávající o právní, advokátní či související problematice;

 

e) 5 kreditů – vlastní monografie, odborná publikace nebo komentář právního předpisu

 

f)  3 kredity - pololetní právnický jazykový kurz;

 

g) 5 kreditů - získání titulu LL.M., Ph.D.;

 

h) 10 kreditů - tři a vícedenní vzdělávací akce;

 

ch) v neuvedených či sporných případech rozhoduje o přidělení a počtu kreditů Komora.

 

3. Podmínkou pro úspěšné absolvování tříletého cyklu DVA je získání nejméně 4 kreditů z oboru advokátního práva, profesní etiky nebo problematiky poskytování právních služeb (semináře na téma AML, advokátní mlčenlivosti, advokátního tarifu, kárné odpovědnosti advokáta, pojištění profesní odpovědnosti apod.).        

 

4. Do požadovaného počtu kreditů v každém jednotlivém cyklu projektu je možné započítat maximálně 3 kredity z oblasti tzv. měkkých dovedností (soft skills). 

 

5. Advokát v prvním cyklu projektu, který získal kredity v požadovaném množství a skladbě ke dni podání žádosti, nejdéle pak v průběhu tří let, má nárok na vydání osvědčení ČAK o absolvování DVA. Následující vždy již tříleté cykly projektu advokáta plynule navazují na první cyklus.   

 

6. Komora vystaví advokátovi na jeho žádost podanou prostřednictvím interaktivního dotazníku reprezentativní osvědčení o absolvování DVA.  

 

7. Advokát, který absolvoval DVA a získal osvědčení Komory, má právo o této skutečnosti informovat klienty a veřejnost. Dále je od data vystavení osvědčení za předpokladu, že má uhrazeny všechny své splatné závazky vůči Komoře, oprávněn využívat výhod, slev a dalších benefitů poskytovaných či zajišťovaných ČAK v následujícím pro všechny absolventy projektu již tříletém cyklu DVA. O rozsahu benefitů a výhod Komora advokáty průběžně informuje na svých webových stránkách.

 

8. Účast na vzdělávacích akcích pořádaných Komorou advokát nemusí prokazovat. Účast na vzdělávání u externích vzdělavatelů advokát Komoře prokazuje potvrzením nebo osvědčením s uvedením odborného zaměření vzdělávací akce a absolvovaného počtu hodin. Publikační činnost advokát oznámí Komoře a na výzvu Komory přiměřeným způsobem doloží.

 

9. Osvědčení o absolvování dalšího, pro všechny absolventy již tříletého cyklu projektu, bude advokátovi vystaveno po splnění pravidel projektu na základě nové žádosti podané prostřednictvím interaktivního dotazníku.