cak logo

Další vzdělávání advokátů - FAQ

? Kdy může advokát požádat o vystavení osvědčení?
Odpověď: Dle aktualizovaných pravidel projektu, která schválilo představenstvo ČAK, po získání kreditů v požadovaném množství a skladbě ke dni podání žádosti o vystavení osvědčení, nejdéle pak v průběhu tří let.

 

? Lze v dalším vzdělávání zohlednit účast na seminářích či přednáškách v předcházejících letech (2018 či dříve)?
Odpověď: Nikoliv. Projekt byl spuštěn 1. ledna 2019. První kredity lze získat až od roku 2019.

 

? Jak lze získat kredity za přednáškovou činnost nebo seminární výuku?
Odpověď: Žádosti bude individuálně posuzovat Komora. Podmínkou získání kreditů je vedení semináře či jiné výuky v oboru práva či advokacie pro advokáty a advokátní koncipienty, popř. pro odbornou právnickou veřejnost. Nelze získat kredity za výuku na střední či vysoké škole, pro zdravotnická zařízení, pro výrobní závody apod.

 

? Lze získat kredity za vnitropodnikové vzdělávání?
Odpověď: Ano, kredity lze získat i za vzdělávání, které pořádá pro své zaměstnance a spolupracovníky advokátní kancelář. Žádosti bude individuálně posuzovat Komora, která zohlední zejména lektorské kvality přednášejících.

 

? Lze získat kredity za online absolvované vzdělávací akce?
Odpověď: Ano. Účast na online vzdělávacích akcích pořádaných ČAK je evidována automaticky. Účast na vzdělávacích akcích absolvovaných u jiných vzdělávacích institucí je třeba doložit.

UPOZORNĚNÍ: Kredity za sledování online seminářů více účastníky z jedné mailové adresy (na jednom zařízení) je možné uznat pouze tomu advokátovi, jehož mailová adresa byla použita.

 

? Co když vzdělávací akci pořádanou ČAK advokát absolvoval, ale zapomněl se podepsat do prezenční listiny?
Odpověď: Advokát dbá o to, aby se na prezenční listinu podepsal. Jednotlivé případy chybějícího podpisu bude řešit Česká advokátní komora individuálně.

 

? Kde najde advokát formulář, kterým požádá o vystavení osvědčení?
Odpověď: Formulář naleznete ZDE.

 

? Bude Komora uznávat i zahraniční vzdělávání nebo vzdělání získané prostřednictvím e-learningového kurzu?
Odpověď: Pravidla dalšího vzdělávání advokátů platí i pro zahraniční vzdělávání či e-learningové kurzy a webináře.

 

Aktualizace 18. října 2023 

Zpracovala: Mgr. L. Danilišin