cak logo

Významné akce s mezinárodním prvkem

Odbor MEZ pořádá též mnoho akcí s mezinárodním prvkem přímo v České republice. Mezi nejdůležitější mezinárodní konference a vzdělávací akce, které Odbor MEZ v uplynulém období buď přímo samostatně organizovala, či spolupořádala, patří:

 

Výroční konference UK Bar Council a European Circuit v Praze 2023: Ve dnech 21. - 22. září 2023 se v Praze uskutečnila ve spolupráci s ČAK prestižní mezinárodní výroční konference The European Circuit of the Bar of England and Wales. Konference, které se zúčastnilo přes 60 zájemců, včetně českých advokátů, byla rozdělena do panelů věnovaných aktuálním otázkám arbitráže, problematice hromadných žalob v Evropě, ochraně životního prostředí, rodinnému právu a trustům, invazi na Ukrajině a umělé inteligenci. Diskuse nabídly srovnání příslušných právních úprav především z perspektivy Velké Británie, Irska, ČR, i dalších jurisdikcí.

 

Mezinárodní semináře s Nadací evropských advokátů (ELF) 2022 a 2023: V rámci dvouletého evropského projektu CIVILAW zorganizovala ČAK ve spolupráci s Nadací ELF v Praze dne 19. prosince 2022 mezinárodní seminář „Nástroje EU v rodinném právu“ a dne 23. března 2023 „Nástroje EU v insolvenčním právu“. Na semináře se přijelo školit společně s českými advokáty na 70 advokátů z Řecka, Španělska, Itálie, Kypru, Polska a Rumunska.

 

Seminář s ERA 2022: Ve spolupráci s Akademií evropského práva (ERA) se v Praze ve dnech 9. - 11. listopadu 2022 uskutečnil třídenní mezinárodní seminář pro 30 evropských advokátů na téma „Mediace v občanských a obchodních věcech zaměřená na jazyk, právo a praxi.“

 

Mezinárodní trestní konference 2022: ČAK ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR, Právnická fakulta Univerzity Karlovy a Unie obhájců ČR uspořádali 26. září 2022 v pražském Karolinu mezinárodní vědeckou konferenci na téma „Bilance a perspektiva trestního práva EU a jeho aplikace v členských státech“. Konference byla zaměřena na aktuální výzvy evropské legislativy v oblasti trestního práva, implementaci práva Evropské unie do českého trestního práva, dále na činnost Úřadu evropského veřejného žalobce či na evropské prvky v trestním právu pohledem soudní praxe.

 

Česko-slovensko-německé advokátní fórum 2022: Organizace tradičního Fóra se v roce 2022 opět ujala ČAK. Jako téma si zvolila aktuální problematiku „Well-being advokátů“. Advokátní fórum mělo letos i jednu z nejvyšších účastí – přes 60 advokátů a advokátek z České republiky, Slovenska a Německa. 

 

Diskuse u kulatého stolu v Bruselu 2022: Stálé zastoupení ČAK v Bruselu zorganizovalo 8. listopadu 2022 na půdě Stálého zastoupení ČR při EU panelové diskuse u kulatého stolu pod oficiální záštitou Českého předsednictví v Radě EU. Diskuse byly zaměřeny na téma role advokátů v prosazování a ochraně principů právního státu, advokátní povinnosti mlčenlivosti a její ochraně v souvislosti se sledovacími aktivitami, sběrem dat a zaváděním filtračních mechanismů pro důvěrnou komunikaci.

 

Konference prezidentů východní a střední Evropy 2022: ČAK přivítala dne 17. října 2022 ve svém sídle předsedy a další zástupce advokátních komor střední a východní Evropy a po osmi letech opět zaštítila toto tradiční setkání, které vzniklo v roce 1992 z podnětu České advokátní komory s cílem upevňovat advokacii středoevropského regionu a vzájemně se informovat o důležitých aktivitách a iniciativách jejich stavovských organizací. Pozvání přijali zástupci evropských advokátních komor ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Rakouska, Německa a Lichtenštejnska. Diskutovalo se na témata právního státu, sledování, umělé inteligence, dále o úpravě kárného řízení, způsobech výkonů advokacie či o situaci na Ukrajině.

 

Konference s Asociací Masaryk v Paříži 2021: Ve spolupráci se svým dlouholetým partnerem, frankofonní Asociací Masaryk, uspořádala ČAK na půdě českého velvyslanectví v Paříži dne 26. listopadu 2021 konferenci na téma ADR v ČR a ve Francii. Akce pro české a francouzské advokáty a advokátní koncipienty se uskutečnila v Paříži jednak u příležitosti francouzského (leden – červen 2022) a českého (červenec – prosinec 2022) předsednictví v Radě EU, ale též jako symbolická oslava 30. výročí od založení Asociace.

 

Seminář s ERA 2020: ČAK uspořádala ve spolupráci s Akademií evropského práva v Praze ve dnech 9. a 10. března 2020 seminář na téma „Kybernetické forenzní šetření v soudních řízeních“. Zúčastnilo se jej přes 40 účastníků z 10 různých zemí EU. 

 

Mezinárodní konference s Kalifornskou asociací advokátů 2019: ČAK zorganizovala ve spolupráci s Kalifornskou asociací advokátů exkluzivní třídenní konferenci v Praze ve dnech 17. - 19. října 2019. Akce se zúčastnilo více než 50 amerických a českých advokátů a jejím završením byl slavnostní podpis memoranda o spolupráci mezi Českou advokátní komorou a Kalifornskou asociací advokátů. Pracovní část konference proběhla 18. října v paláci Dunaj a byla rozdělena do několika panelů, které byly věnovány srovnání různých právních otázek v obou zemích. Součástí konference byl rovněž bohatý doprovodný program zahrnující historickou prohlídku Právnické fakulty Univerzity Karlovy, návštěvu Vrchního soudu v Praze, advokátní kanceláře, architektonickou komentovanou prohlídku Prahy, projížďku lodí a společné večeře.

 

Setkání zahraničních advokátů 2019: Dne 28. května 2019 se na půdě ČAK uskutečnilo historicky první setkání zahraničních advokátů registrovaných v seznamu ČAK, jenž bylo výsledkem společné iniciativy odboru mezinárodních vztahů a odboru výchovy a vzdělávání ČAK. Setkání se zúčastnily více než čtyři desítky advokátů, převážně ze zemí EU, konkrétně z Německa, Francie, Rakouska, Velké Británie, Řecka, Polska, Itálie, Slovenska, ale i mimo EU, z USA, Ruska a Ukrajiny.

 

Plenární zasedání CCBE 2018: Je zvykem, že se vždy jedno z Plenárních zasedání koná v zemi aktuálního prezidenta CCBE a toto zasedání bývá nejvýznamnější událostí CCBE s tím, že organizace (včetně doprovodných akcí) se ujímá místní advokátní komora. Letošní rok tak s ohledem na prezidentství JUDr. Mokrého připadl na Českou republiku. ČAK plně podpořila uskutečnění této třídenní akce ve dnech 16. - 18. května 2018 v Praze a veškeré organizace se ujal Odbor MEZ. 

 

Mezinárodní Konference ECBA 2017: Jarní konference Evropské trestní advokátní komory (ECBA) se tentokrát konala ve dnech 21. – 22. dubna 2017 v Praze, ve spolupráci s ČAK. Jako téma konference byla zvolena problematika „Důvěrnost komunikace mezi advokátem a jeho klientem v trestních věcech a ochrana osobních údajů klienta“. Konference se zúčastnilo okolo 100 advokátů z více jak 20 evropských i mimoevropských zemích, specializujících se na trestní právo. Konferenci předcházelo celodenní jednání výkonného výboru ECBA na ČAK a praktický workshop, který byl zaměřen zlepšení dovedností advokátů v rámci přípravné fáze trestního řízení.

 

Česko-německo-slovenské advokátní fórum 2016: Organizace Fóra se po čtyřech letech opět ujala ČAK. Fórum se konalo v Plzni a se svými 80 účastníky se zařadilo k historicky nejvíce navštíveným. Nejedná se však o jediné prvenství tohoto setkání, neboť zcela poprvé se konal v rámci Fóra i tzv. profesní speed-dating a na programu byl poprvé i fakultativní minikurz česko-slovensko-německé právnické terminologie pro začátečníky.  Tématem tradiční celodenní odborné konference byla problematika přeshraniční spolupráce mezi advokáty.

 

IBA Bar Leaders Conference 2015: Ve spolupráci s ČAK proběhla v Praze 10. výroční mezinárodní konference vedoucích představitelů advokátních komor (10th Annual IBA Bar Leaders´ Conference) na téma „Kontroverze, kredibilita a krize: každodenní chléb advokátní komory?“. Na tuto konferenci pak navazovaly tzv. IBA Mid Year Meetings, série zasedání jednotlivých výborů IBA. Této akce se zúčastnilo celkem přes 350 zahraničních delegátů. Jedno ze zasedání bylo určeno i pro výkonné činitele advokátních komor a proběhlo formou kulatého stolu, kde bylo přítomno na 25 představitelů národních advokátních komor, převážně tajemníků či vedoucích mezinárodních odborů, a to např. i z Kanady, Japonska či Austrálie.

 

ESLP konference 2014: V prostorách Senátu Parlamentu ČR proběhla v roce 2014 úspěšná konference se sedmi soudci Evropského soudu pro lidská práva na téma „Implementace judikatury ESLP do národních systémů, porovnání a zkušenosti“. Konference, kterou organizovala ČAK se zúčastnilo přes 100 účastníků z celé ČR.

 

Setkání prezidentů komor střední a východní Evropy 2014: ČAK organizovala v roce 2014 každoroční setkání prezidentů advokátních komor střední a východní Evropy. Předmětem diskuse byla tato aktuální témata: „Poskytování právních služeb jinými osobami než advokáty; regulace v jednotlivých členských státech, problematika náhrad nákladů řízení, státní zásahy do advokátní mlčenlivosti včetně domovních prohlídek a elektronizace advokacie.“

 

Výroční kongres AIJA 2014: Každoroční nejvýznamnější akcí AIJA je výroční kongres, který se uskutečnil v Praze ve dnech 26. do 30. srpna 2014.  Kongresu se zúčastnilo cca 600 advokátů z celého světa. Program zahrnoval mnoho seminářů, workshopů a pracovních jednání zaměřených na témata, kterými se AIJA dlouhodobě zabývá, např. mezinárodní arbitráž, insolvenční právo a nemovitosti, pracovní právo, distribuční právo a doprava, imigrace, fúze a akvizice, daňové právo a mnoho dalších.