cak logo

IMI QAP

 

Česká advokátní komora NOVĚ umožňuje svým členům a současně zapsaným mediátorům certifikaci u evropské mezinárodní autority IMI (International Mediation Institute), a to tím, že sama splnila jeho tzv. kritéria QAP (Qualifiying Assessment Program – neboli Kvalifikačního hodnotícího programu).

 

Složení zkušební komise: předseda: Patrick Van Leynseele, členové: JUDr. Martina Doležalová PhD., PhDr. Dana Potočková,MDR.

 

Proč by měl být advokát –zapsaný na seznamu ČAK a současně zapsaný mediátor -  certifikován IMI:

 

Důvěryhodnost v mezinárodním měřítku – takto kvalifikovaní mediátoři jsou uvedeni na celosvětových top vyhledávacích portálech a webech. Tato certifikace je v současnosti respektovaným mezinárodním ohodnocením služeb mediátora (jeho kreditu, kompetence a vhodnosti pro mediaci určeného typu) pro ty, co hledají mediační služby.

Je výchozí kvalifikací též pro reciproční mimoevropskou certifikaci, např. singapurskou (SIMI – Singapore International Mediation Institute), další jsou v jednání.

Úspěšní kandidáti IMI certifikací potvrzují letité zkušenosti a znalosti v mediaci, obdrží logo IMI ke svému označení, získávají na webu IMI tzv. Profil (Profile) a zpětnou vazbu (Feedback Digest) , kterou vytváří Hodnotitel (Reviewer). Tím je mezinárodně uznávaný odborník – mediátor, ten „certifikuje“ první uchazeče.

 

 

Jaká jsou rámcová kritéria tohoto hodnotícího programu (QAP):

 

Zkušenost mediátora – tj. musí zahrnout metodologii (jasně identifikovaná kritéria) zajišťující, že žadatel má dostatečný stupeň zkušeností v mediaci.

Znalost mediace – tj. musí zahrnout metodologii zajišťující znalost teorie a praxe mediace

Schopnosti mediátora – tj. metodologie ohodnocení efektivity mediačního procesu, mediačních technik (při použití role play apod.)

Transparentnost programu – kritéria musí být jasná a publikovaná na webu organizace (Komory)

Programová Intergrita – každý hodnotitel musí být v hodnocení zkušený.

Průběžné monitorování programu – průběžná a trvalá kontrola kvality systému certifikací prostřednictvím ČAK a IMI.

Souhlas k diverzitě – hodnotí se stejně a bez ohledu na věk, rasu, pohlaví apod.

 

Tato kritéria jsou rozpracována takto:  Kvalifikační hodnotící program IMI a klíčová kritéria IMI pro prokázání patřičných kompetencí mediátora na České advokátní komoře:

 

Praktická zkušenost mediátora - minimální úroveň zkušeností mediátora je více než 200 odpracovaných hodin či 20 kauz, ve kterých vedl žadatel mediaci v pozici mediátora. Styl mediace může být facilitativní nebo evaluativní. Každý žadatel musí prokázat tento požadavek čestným prohlášením potvrzujícím tento požadavek. (Pozn. ČAK nesmí kontrolovat spisy svých členů z jiných než disciplinárních důvodů).

Znalosti o mediaci  - každý žadatel musí být zapsán v seznamu advokátů u České advokátní komory a současně být zapsán v Seznamu zapsaných mediátorů na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Toto dokládá, že žadatel již dosáhl potřebné úrovně znalostí teorie i praxe v mediaci, jak je požadován právními předpisy ČR (zvládl náročné písemné testy týkající se procesu mediace – obsahují teorii, znalosti práva, psychologie, sociologie, atd. a dále složil úspěšně ústní zkoušku z mediace spočívající v simulaci kauzy, kde vystupoval v roli mediátora). Tyto zkoušky jsou prováděny před 3- člennou zkušební komisí, složenou ze 3 zkoušejících, z nichž jeden je advokát- mediátor, druhý zástupce MSP ČR a třetí je mediátor neadvokát.

 

Musí dodat certifikát o absolvovaném alespoň 60ti hodinovém tréninku v mediaci, zahrnujícím jak teoretické tak praktické znalosti mediace organizované uznávanou autoritou v ČR nebo zahraničí.

 

Musí dodat certifikát o dalším vzdělávání v mediaci, jako např.:

    1. Certifikát o absolvování Business mediace vydané Českou advokátní komorou či jinou uznávanou autoritou či v zahraničí nebo
    2. Certifikát o absolvování kurzu vyjednávání vydané ČAK či jinou uznávanou autoritou či v zahraničí nebo
    3. Bruselský diplom v mediaci z let 2011-2012 jako výsledek Evropského grantového projektu v mediaci mezi Českou a Bruselskou advokátními komorami nebo
    4. Certifikát o účasti na konferencích, seminářích (tuzemských či zahraničních) na téma mediace,

To vše prokazujíc, že žadatel prohlubuje své znalosti o mediaci alespoň jednou za 2 až 3 roky.

 

Schopnosti mediátora -  Hodnocení schopností mediátora bude provedeno na základě simulace mediace (role-play) konané v anglickém nebo českém jazyce a hodnocené komisí složené ze 3 zkušených mediátorů, kterým bude předsedat buď Patrick Van Leynseele, advokát a partner vlivné advokátní kanceláře Daldewolf v Bruselu, uznávaný mediátor a člen prestižní IAM (International Academy of Mediators se sídlem v Chicagu), nebo Dr. Dana Potočková, profesorka na Anglo-Americké Universitě v Praze a externí lektorka Hamline University v USA (neprávník mediátor) nebo Dr. Martina Doležalová, PhD, advokátka a zapsaná mediátorka v Praze, lektorka mediace na ČAK a CEVRO VŠ v Praze.

Ostatními členy zkušebních komisí budou vždy buď zkušení examinátoři působící jako zkušební komisaři státních zkoušek mediace na MSP ČR a současně členové ČAK nebo advokáti zapsaní na ČAK a již certifikovaní IMI nebo zkušení mediátoři výborného renomé a členové jiných respektovaných institucí (IAM apod.). Alespoň jeden z členů komise musí být nezávislý na tomto Programu (resp. na ČAK).Předseda komise je v pozici Zpravodaje (Hodnotitele) (který následně vypracovává v angličtině hodnotící posudek na mediátora „Feedback Digest“, který bude umístěn na webu IMI). Ostatní členové komise simulují znesvářené strany (Mock mediace). Jako kauzy budou použity materiály z mezinárodních soutěží; délka této Mock mediace bude max. 2 hodiny. Typ kauzy: obchodní. Mediátor si kauzu losuje ze 3 možných obchodních kauz. Výběr těchto 3 kauz je na zkušební komisi.Při hodnocení se použije technik zpětné vazby, sebehodnocení a hodnocení všech členů komise. Hodnotí se následující schopnosti mediátora: schopnost zvládnout emoce stran, techniky aktivního naslouchání, vytvoření atmosféry důvěry, komunikační dovednosti, empatie, porozumění kauze a schopnost ji posouvat kupředu a překonávat překážky potřebnými technikami. Kritéria hodnocení musí splňovat 75 % a více udělených zkušební komisí.

 

Programová integrita – Každý člen zkušební komise ad 3 shora musí mít zkušenost v hodnocení mediátorů a působit jako zkušební komisař státních zkoušek mediace na MSP ČR a současně být členem ČAK nebo advokátem zapsaným na ČAK a již certifikovaným IMI nebo zkušeným mediátorem výborného renomé a členem jiných respektovaných institucí (IAM apod.). Alespoň jeden z členů komise musí být nezávislý na tomto Programu (resp. na ČAK). To znamená, že této nezávislý hodnotitel není v úzkém kontaktu s ČAK, nepracuje pro ni a není členem ČAK.

 

Následné povinnosti IMI certifikovaného mediátora (udržitelnost IMI certifikace) – každé 2 roky předložit ČAKu:

 

Čestné prohlášení potvrzující alespoň 10 provedených mediací

Alespoň 3 zpětné vazby od stran či advokátů v provedených mediacích

20-minutové interview se zástupcem sekce ADR ČAKu o své mediační praxi

 

 

Organizačně-technické a finanční zajištění projektu:

 

Jak bude celý proces certifikace uchazečů probíhat: uchazeč musí splnit všechny požadavky ad shora a uspět zejména v bodu ad 3), tj. v ověření schopností mediátora před 3člennou komisí odborníků. Žadatel o certifikaci IMI si vybere z nabídky 3 předsedů komisí uvedených ad shora (Van Leynseele či Potočková či Doležalová) jednoho, který bude jeho hlavním hodnotitelem (tzv. Reviewer) v Mock mediaci popsané ad 3 shora. Tam uspět může či nikoli – a podle toho licenci získá či nikoli.

Pokud uspěje, ČAK zažádá u IMI o editaci úspěšného mediátora.

Svůj profil si sestaví sám uchazeč podle pokynů a směrnic na webu IMI uvedených (lokace mediačních služeb, oblasti specializace v mediačních službách, znalosti jazyků, ve kterých je schopen vést mediaci apod.); ČAK ev. může poskytnout asistenci, ale nepředpokládá se její nutnost.

Hlavní hodnotitel (předseda zkušební komise) vyhotoví v angličtině hodnocení uchazeče - tzv. Feedback Digest a nahraje jej na IMI Portál (web).

Po vyplnění Profilu uchazečem a doplněním Feedback Digest hodnotitelem je uchazeč již na webu IMI viditelný veřejně a od tohoto okamžiku může používat logo IMI (přidělí ČAK).

Požadavky kladené na uchazeče si každý uchazeč zajišťuje sám na své náklady, zejména též náklady na Mock mediaci (simulovanou kauzu), a to následovně: Zkouška je zpoplatněna Kč 17.000,- (záloha) a pokrývá nezbytné a základní náklady Komory i zkoušejících. Pokud uchazeč uspěje, doplácí tento ještě Kč 4.000,- (celkem tedy cena u úspěšného kandidáta činí Kč 21.000,-; doplatek zahrnuje úkony zkoušejících ve vztahu k IMI, tedy zejména vyhotovení a vložení Feedback Digest na web IMI a náklady Komory spojené s administrací vůči IMI a úspěšnému uchazeči). Udržovací roční poplatek, který držitelé těchto licencí platí přímo IMI, činí v současnosti cca € 175,- (nutno vždy ověřit na webu imimediation.org).Je třeba zdůraznit, že Komora je „pouze“ držitelem certifikovaného QAP hodnotícího programu (včetně prezentace tohoto programu na jejím webu pod záložkou Mediace), ostatní úkony si řeší jednotliví certifikovaní mediátoři s IMI resp. se svými hodnotiteli sami napřímo.

 

Kontaktní údaje: Česká advokátní komora, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1

 

Přihlášky zasílejte k rukám JUDr. Martiny Doležalové, Ph.D. judr.dolezalova@email.cz

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity.