cak logo

Aktuální informace - Mediace

 

Nový mediační web na stránkách mediace.justice.cz

Ministerstvo spravedlnosti ČR spustilo nový souhrnný web o mediaci a o možnostech jejího využití mediace.justice.cz

 

Tento web obsahuje informace potřebné jak pro současné a budoucí účastníky mediace a jejich právní zástupce, tak i pro soudce, zapsané mediátory či uchazeče o  tuto profesi.

 

Nalézt zde lze vysvětlení, co mediace je, kdo a za jakých podmínek ji může vykonávat, jak postupovat, je-li účastníkovi nařízeno první setkání s mediátorem, a jaké má možnosti, jestliže jednání zapsaného mediátora není v souladu s jeho zákonnými povinnostmi. Web obsahuje i seznam zapsaných mediátorů, z nichž lze vybírat podle několika kritérií. Zapsaní mediátoři či ti, kteří by se jimi chtěli stát, najdou na jednom místě souhrnné podmínky výkonu činnosti, obsah zkoušek pro zapsané mediátory a podmínky zápisu do seznamu. 

 

Všechny by pak měla zajímat výkladová stanoviska ministerstva spravedlnosti, připravená v součinnosti s pracovní skupinou k zákonu o mediaci (v níž mají své zastoupení advokáti, mediátoři, zapsaní mediátoři, soudci i Probační a mediační služba, tj. velmi pestré spektrum odborníků), která se týkají prvního setkání se zapsaným mediátorem, mlčenlivosti zapsaného mediátora a postupu podle § 474 zákona o zvláštních řízeních soudních.

 

Ministerstvo spravedlnosti také  vygenerovalo QR kód, který je distribuován soudům, lze jej případně začlenit do usnesení o nařízení prvního setkání se zapsaným mediátorem a jeho použitím se účastníci soudních řízení velmi jednoduše dostanou přímo na zmíněnou webovou stránku. 

 

 

Kulatý stůl o mediaci na MSp ČR červen 2023

Za účelem podpory rozvoje a propagace mediace uspořádalo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií dne 15. 6. 2023 v Justičním areálu Na Míčánkách v pořadí druhý kulatý stůl k mediaci.

 

Kulatého stolu se zúčastnili přední zástupci profesí, které se primárně podílí na mediačním procesu v ČR, tedy advokáti, zapsaní mediátoři a soudci. Hlavním programem a současně i cílem akce byla prezentace nového samostatného webového portálu ministerstva k agendě mediace (https://mediace.justice.cz/) a aktualizovaného znění výkladových stanovisek k hlavním otázkám v oblasti mediace. Na předmětnou prezentaci navázala odborná diskuse, v jejímž rámci účastníci předkládali své připomínky a návrhy k představené koncepci a obsahu webového portálu i stanoviskům, kdy tyto byly následně ministerstvem zapracovány. Jedním z návrhů k webovému portálu, který zazníval napříč zastoupenými profesemi, bylo umístění stručné a ucelené informace pro účastníky soudního řízení k nařízenému prvnímu setkání, a sice hned do úvodní části webu. Ministerstvo v této souvislosti v rámci webového portálu vytvořilo novou samostatnou záložku s názvem: „Soud mi nařídil první setkání s mediátorem“, která se zobrazí hned na prvním místě v sekci „Hledám zapsaného mediátora“. Odkaz na tuto záložku byl rovněž doplněn do úvodního textu na hlavní stránce webu. Předložené návrhy, které se týkaly možných úprav seznamu mediátorů, budou předmětem jednání s dodavatelem daného IT systému.

 

Hlavním těžištěm odborné diskuse se stal rozdíl mezi zapsanými a nezapsanými mediátory. Vzhledem k tomu, že laická veřejnost není schopna odlišovat zapsaného/nezapsaného mediátora, řešila se případná změna názvu označení a odlišování činnosti (podmínek k výkonu) zapsaného a nezapsaného mediátora. Bylo připomenuto, že u nezapsaných mediátorů neexistuje garance bezpečného prostředí pro strany mediace, nad výkonem jejich činnosti není možnost dohledu a zároveň u nich ani není zaručeno vzdělání. V této souvislosti bylo navrženo vymáhání a důsledné dodržování povinnosti vymezené v § 11 zákona o mediaci. Dále byly projednávány podmínky poskytování služeb mediátora v režimu živnostenského zákona, a sice změna volné živnosti na živnost vázanou (koncesovanou) s přesným vymezením předpokladů vstupu do profese. S ohledem na dikci výkladového stanoviska k aplikaci § 474 odst. 1 ZŘS bylo navrženo novelizovat dosavadní znění uvedeného ustanovení, kdy by mělo dojít k vypuštění termínů rodinná terapie a mediační jednání (tento je nutno nahradit pojmem první setkání se zapsaným mediátorem). Důležitým bodem jednání byla rovněž kontinuální veřejná osvěta ve smyslu zvýšení informovanosti veřejnosti o možnostech využití mediace při řešení konfliktů (např. letáčky). Řešena byla i mlčenlivost mediátora, kdy bylo poukázáno na skutečnost, že nezapsaní mediátoři touto povinností nejsou vázáni. ČAK v této souvislosti připomenula své stanovisko k povinnosti mlčenlivosti advokáta-nezapsaného mediátora, který je povinen mlčenlivost zachovávat. Upozorněno bylo rovněž na otázku mlčenlivosti stran v mediaci. Ve spojitosti s případnou změnou úpravy byla jako možná inspirace zmíněna slovenská nebo rakouská právní úprava. Projednávala se také možná teritorialita působnosti zapsaných mediátorů, a to analogicky k insolvenčním správcům. V neposlední řadě bylo navrhováno zvýšení odměny zapsaného mediátora za první setkání s mediátorem ve smyslu § 15 vyhlášky č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora. V rámci česko-slovenské spolupráce byly rozebírány úvahy o uspořádání setkání slovenských a českých odborníků v oblasti mediace.

 

Lze konstatovat, že spuštění samostatného webového portálu určeného mediaci bylo zástupci odborné veřejnosti přijato kladně. Na kulatém stole nezazněly (ani dodatečně ministerstvo neobdrželo) žádné konkrétní připomínky k revidovaným výkladovým stanoviskům.

 

Mgr. Tereza Mašková

oddělení mediace, akreditací

a postihu vinklaření

odbor insolvenční a soudních znalců 

Ministerstvo spravedlnosti

 

 

Mlčenlivost v mediaci – realita a výzvy aneb Rozmohl se nám takový nešvar…

"Jeden by mohl myslet, že alespoň v právních kruzích je jasno o tom, co je to mlčenlivost vůbec, alespoň mlčenlivost ze zákona, konkrétně v oblasti mediace v netrestních věcech. Žel realita je neveselá a já jsem ráda, že mohu toto téma otevřít. Je totiž smutnou realitou, že se s mlčenlivostí potýkají nejen neprávní profese, ale zejména i advokáti mediátoři (zapsaní i nezapsaní) a světe div se, i soudy."

 

Článek JUDr. Martiny Doležalové, Ph.D., advokátky a zapsané mediátorky, který vyšel na Advokátním deníku, si celý můžete přečíst ZDE.

 

 

Stanovisko sekce ADR k povinnosti mlčenlivosti u advokáta - zapsaného i nezapsaného mediátora

Stanovisko sekce ADR (ze dne 23. září 2021):

 

Činnost zapsaného i nezapsaného mediátora je tzv. jinou činností advokáta ve smyslu §56/2 ZA.

Advokát - zapsaný i nezapsaný mediátor tedy musí dodržovat povinnost mlčenlivosti, oprávněné zájmy klientů v mediaci mají přednost před vlastními zájmy advokáta.

Dodržování povinnosti mlčenlivosti je dozorováno Komorou, advokát- zapsaný i nezapsaný mediátor v obou případech spadají pod její kárnou pravomoc.

 

JUDr. Martina Doležalová, PhD.

vedoucí sekce ADR ČAK

 

 

Nabídka pro advokáty - zapsané mediátory pro zápis do seznamu nově vznikajícího IP MEDIAČNÍHO CENTRA PRAHA, Z.Ú.

Vážení kolegové, zapsaní mediátoři, přílohou Vám předkládám nabídku na zápis do seznamu nově vznikajícího IP mediačního centra Praha, zapsaného ústavu, který bude nabízet a zprostředkovávat mediace v oblasti průmyslových práv. Tento ústav nabízí současně ve spolupráci s ÚPV, WIPO a EUIPO a dalšími odborníky na mediace možnost připravit kvalifikované mediátory (zapsané mediátory) pro oblast duševního vlastnictví, a to formou bezplatného školení v oblasti IP - viz příloha.

Odpovědi - v případě Vašeho zájmu - prosím, adresujte na ředitele IP mediačního centra JUDr. Davida Karabce MPA, advokáta, kontakt: info@ipmediace.cz, mobil: 602 331 905.

 

 

 

 

 

Mediace za času koronaviru – výjimečná on-line forma nebo budoucí praxe?

 

Stanovisko MSp ČR k účasti advokátů v mediaci

 

Výkladové stanovisko k aplikaci ust. § 474 odst. 1 z.ř.s.,

 

Výklad institutu Prvního setkání s mediátorem z hlediska jeho obsahu a úhrady - Stanovisko sekce ADR ČAK